Mộc bản triều Nguyễn, Thành Hà Nội: dấu ấn một thời, Thi Đình thời Lê - Woodblocks of Nguyễn dynasty, Hà Nội citadel: a historical witness, Royal Exams under Lê dynasty